แพ็คเกจทัวร์บาหลีดอทคอม | ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ

แพคเกจทัวร์บาหลี โลโก้
ทัวร์บาหลี โทร
 
 
 
 
 
 
 
   บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด กลุ่มบริษัทในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เราเป็นผู้นำในการให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร และเป็นผู้นำในการให้บริการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ www.worldtourcenter.com, www.packagetourbali.com, www.packagemaldives.com เป็นต้น
   เราให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำงาน
   ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในหน่วยงาน และตำแหน่งงานดังนี้
 
ร่วมงานกับ www.packagetourbali.com
 • Sales & Reservation Officer
  • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
  • มีความรู้ในการอ่าน Fare Sheet ของสายการบิน และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายทัวร์หน้าร้าน แพ็คเกจเดินทางด้วยตัวเอง จองโรงแรม และบริการด้านท่องเที่ยว อื่น ๆ อาทิ วีซ่า ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
  • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีใจรักงานให้บริการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
 • Group Sales Officer
  • มีประสบการณ์ด้านการขายทัวร์แบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ดูงาน ประชุม ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มีทักษะในการนำเสนอรายการทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ และจัดทำเส้นทางการเดินทางเบื้องต้นได้
  • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านตั๋วเครื่องบิน การดูราคาตั๋ว และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
  • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
  • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานให้บริการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
 • Outbound Tour Operation Officer
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำและออกแบบรายการเดินทาง การท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของ FIT, Collective และ Incentive
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับ Land Operator เพื่อจัดทำรายการท่องเที่ยว เปรียบเทียบราคา และคำนวณต้นทุน เพื่อนำเสนอให้ตามความพึงพอใจของลูกค้า
  • สามารถจัดทำเอกสารนำเสนอด้วยรูปแบบที่สวยงาม และเป็นที่น่าสนใจกับลูกค้า โดยมีการลงรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อปิดการขายได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านตั๋วเครื่องบิน การดูราคาตั๋ว และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
  • มีความรู้และสามารถพื้นฐานในการใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
  • หากเคยมีประสบการณ์ในการออกทัวร์และดูแลลูกค้าไปต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
  • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานให้บริการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
 • Sales & Reservation Trainee(Internship program)
   บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดรับนักศึกษาผู้สนใจ ทั้งเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือฝึกงานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในสถานการณ์การทำงานจริง เพื่อเตรียมตัวในการเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทางบริษัทฯ จะออกป่ระกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกงานตามข้อกำหนด
   นักศึกษาผู้สนใจ ที่ผ่านการอบรมและการคัดเลือก มีโอกาสจะได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ และมีรายได้มั่นคง พร้อมสวัสดิการที่ดี โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • จบการศึกษาระดับ ม.6, ป.ว.ช., หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 20 คำ/นาที ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)
  • หากมีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ลักษณะการรับเข้าฝึกงาน (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ด้านการขายทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินมาก่อน)
  • บริษัท ฯ จะทำการฝึกอบรบให้ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (หลักสูตร ดังกล่าวนี้ หากผู้เรียนไปสมัครเรียน ก็สถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอน ในหลักสูตรคล้ายคลึงกันจะต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 15,000-30,000 บาท)

ท่านจะได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อหลักต่อไปนี้

  • ฝึกอบรม การใช้ระบบสำรองที่นั่ง CRS ผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น Galileo, Amadeus หรือ ABACUS
  • ฝึกอบรมการอ่านและเข้าใจ Fare Sheet สายการบิน
  • ฝึกอบรมการใช้ระบบ CRM และ ERP บริหารงานภายในองค์กร
  • ฝึกอบรมความรู้ด้านทัวร์ ทั้งทัวร์ภายในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ
  • ฝึกอบรมทักษะด้านการขาย และการให้บริการลูกค้าที่ดี
  • ทักษะการสนทนา ผ่านทางโทรศัพท์
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารผ่าน e-mail
  • ทักษะประยุกต์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • ทักษะการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ในการช่วยงานขาย ฯลฯ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

  • ความรู้ด้านระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านระบบสำรองห้องพักโรงแรม ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  • สามารถขาย บัตรโดยสารเครื่องบิน ได้ทั้งเส้นทาง ภายในและระหว่างประเทศ
  • สามารถขาย และ จัดการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวได้
  • มีความรู้และทักษะด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  • ประกาศนียบัตร รับรองผ่านการฝึกงาน
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือน และ สวัสดิการประจำ
  • ผู้สอบผ่านเกณฑ์ เมื่อรับเข้าฝึกงานขายระหว่างเดือนที่ 2-3 มีโอกาสได้รับเบี้ยเลี้ยงการเข้าฝึกอบรมเป็นรายวันตั้งแต่ 150-250 บาท/วัน
  • เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานประจำ จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,000-11,000 บาท
  • นอกเหนือจากเงินเดือน ประจำแล้ว ยังจะได้รับ เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขาย ทุกเดือน
  • มีโอกาส ไปประชุม สัมนา ท่องเที่ยว และดูงานในต่างประเทศ

    ผู้สนใจสมัครงานกับ บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด กรุณาสแกนและส่งอีเมล์ อย่างครบถ้วน เอกสารดังนี้ Resume, CV หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน  กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงาน หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย กรุณาส่งเป็น Email มาที่ : job@worldtourcenter.com 
   กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้ โปรดติดต่อ คุณนฤมล 
โทร 02-184 -9129 ต่อ 106 แผนกบุคคล ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น

 
 
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com
 

ข้อมูล แพคเกจทัวร์บาหลี ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวรบาหลี รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageTourBali.com

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageTourBali.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 184 9129   Fax: 02 184 9126   Email: info@packagetourbali.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2013 PackageTourBali.com