แพ็คเกจทัวร์บาหลีดอทคอม | ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ

แพคเกจทัวร์บาหลี โลโก้
ทัวร์บาหลี โทร
 
 
 
 
 
 

บาหลี ทัวร์ Hot โปรโมชั่นพิเศษ บาหลี ทัวร์ Hot

 
บาหลี ทัวร์
บาหลี ทัวร์ทัวร์แพ็คเกจบาหลี เดินทางด้วยตนเอง วันนี้ - 30 ก.ย. 55บาหลี ทัวร์ ใหม่

พิเศษ !! สมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้บัตรจองทัวร์กับ worldtourcenter.com
BUY ONE GET ONE FREE!! ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง บาหลี ทัวร์ ดีเยี่ยม
พร้อมแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร
สำรองที่และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2555

 
 
คินตามณี อูบุด เบดูกัล ทานาล็อท
เลือกสายการบินได้ เดินทางด้วยตนเอง

ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางตั้งแต่วันนี้– 30 กันยายน 2555

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ (D)
เช้า
ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก
เวลาในการออกเดินทางขึ้นกับสายการบินที่ผู้เดินทางเลือกใช้บริการ โดยระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้
   
สายการบินแอร์เอเชีย FD-3677 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 06.15 น. เดินทางถึงเวลา 11.30 น.
สายการบินไทย TG-431  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 08.50 น. เดินทางถึงเวลา 14.15 น.
สายการบินการูด้า GA-867  กรุงเทพฯ – จาการ์ตา  เวลาออกเดินทาง 14.10 น. เดินทางถึงเวลา 17.35 น.
GA-418  จาการ์ตา – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 20.30 น. เดินทางถึงเวลา 23.15 น.
   
ผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลีที่มีพื้นที่เพียง 5,632 ตารางกิโลเมตร มีความยาวเพียง 55 ไมล์ (90 กิโลเมตร) จากแกนเหนือถึงใต้ และกว้างน้อยกว่า 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) จากตะวันออกถึงตะวันตก มีชายหาดที่งดงามมากมาย รวมทั้งมีความสมบูรณ์ทางด้านท้องทะเลไม่แพ้เกาะอื่นๆ นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
ค่ำ
อิสระตามอัธยาศัย
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกไว้
 

วันที่สองของการเดินทาง: สามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการดังนี้

 
รายการที่ 1
วันที่สองของการเดินทาง    คินตามณี-อูบุด (B/L/-)
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟคินตามานี หุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
ี้
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูบุด เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติในบรรยากาศนาขั้นบันไดที่เขียวขจี เมืองอูบุด
ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะ สองข้างทางที่ผ่านเต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง อูบุดมีร้านอาหารและที่พัก รวมทั้งโบราณสถานและวัดจำนวนมาก (ไม่รวมค่าเข้าชมระบำบารอง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำช้าง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวบาหลีมาช้านาน ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก
   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกไว้
 
รายการที่ 2
วันที่สองของการเดินทาง เบดูกัล-ทานาล็อด (B/L/-)
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เทือกเขาเบดูกัล ผ่านชมไร่ผัก ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้านที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา
ี้
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารทานาล็อท หรือดินแดนในทะเล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่น
หิน ซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายในถ้ำใกล้วิหารเป็นจุดชมวิวที่งดงามยิ่งนัก
ยามพระอาทิตย์อัสดงและยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังของไทย ดอกแก้วการะบุหนิง
   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกไว้
 
วันที่สามของการเดินทาง เดนปาซาร์-กรุงเทพฯ (B)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเดนปาซาร์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบินเดนปาซาร์ขากลับกรุงเทพฯ จำนวน 150,000 IDR (ประมาณ USD 17 ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน)
   
สายการบินแอร์เอเชีย FD-3678 เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 12.00 น. เดินทางถึงเวลา 15.20 น.
สายการบินไทย TG-432  เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 16.10 น. เดินทางถึงเวลา 19.25 น.
สายการบินการูด้า GA-403  เดนปาซาร์ – จาการ์ตา เวลาออกเดินทาง 07.25 น. เดินทางถึงเวลา 08.10 น.
GA-866  จาการ์ตา  – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 09.45 น. เดินทางถึงเวลา 13.10 น.
  ผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ค่าแพ็คเกจที่พักจำนวน 2 คืน และอัตราสำหรับกรณีพักเพิ่ม
HOTEL
2 NIGHTS PACKAGES
EXTRA NIGHT
SUPPLEMENT HIGH SEASON
 (PER ROM PER NIGHT)
BGOF
Extra Person
TWN/DBL
TRIPLE
PER ROOM PER NIGHT
The Yani 2* 6,390 3,040 1,600 1,920 1 Jul - 31 Aug 260
16 - 25 Aug 750
Kusuma Resort  2* 7,950 3,730 2,450 3,070 1 Jul - 30 Sep 560
The Losari 3* 7,650 3,630 2,290 2,900 15 Jun - 25 Aug 560
26 Aug - 4 Sep 1,120
Puri Dewa Bharata 3*      8,390 3,880 2,700 3,310 1 Jul - 10 Aug 380
11 - 26 Aug 930
Adhi Jaya 3* 9,800 4,720 3,480 4,700 1 Jul - 31 Aug 750
All Seasons Denpasar Bali 3* 7,580 N/A 2,250 N/A 15 Jun - 31 Jul 520
Kuta Lagoon Resort 3* 8,620 4,030 2,820 3,560 15 Jun - 19 Jul 560
16 - 26 Aug 750
Aston Inn Tuban 3* 8,690 4,100 2,860 3,680 15 Jun - 15 Jul 750
17 - 23 Aug 1,300
Matahari Bungalow 3* 7,060 3,430 1,960 2,580 1 Jul - 31 Aug 190
Legian Paradiso 3* 8,320 4,220 2,660 3,880 15 - 31 Aug 930
Puri Maharani 3* 7,950 3,980 2,450 3,480 1 Jul - 31 Aug 380
J'Boutique 3* 8,320 4,100 2,660 3,680 15 Jun - 15 Sep 750
The Vira Bali 3* 10,180 4,720 3,680 4,700 15 Jun - 30 Sep 930
17 Aug - 25 Aug 1,300
The Oasis Kuta 3* 8,020 N/A 2,500 N/A 1 Jul - 31 Aug 560
Wina Holiday Villa 3* 9,060 4,470 3,070 4,290 1 Jun - 31 Aug 750
16 - 25 Aug 1,490
Nathan Hotel 3* 7,430 N/A 2,170 N/A 15 Jun - 15 Jul 560
15 Aug - 23 Aug 1,300
Kuta Station 3* 8,690 4,350 2,860 4,090 1 Jul - 31 Aug 750
Champlung Mas Hotel Legian 3* 7,800 N/A 2,370 N/A 1 Jul - 30 Sep 560
All Seasons Bali Legian 3* 9,430 4,470 3,270 4,290 15 Jun - 30 Sep 1,120
 Grand Kuta 3* 9,210 N/A 3,150 N/A 15 Jun - 15 Sep 670
Best Western Kuta Beach 3* 8,910 N/A 2,990 N/A 1 Jul - 31 Aug 750
Outriger 4* 15,000 7,070 6,330 8,580 1 Jul - 15 Oct 560
Hard Rock Hotel 4* 13,520 6,580 5,520 7,760 1 Jun - 31 Jul 930
16 - 22 Aug 4,270
Aston Kuta Hotel & Residence 4* 10,180 4,840 3,680 4,900 15 Jun - 15 Sep 750
16 - 20 Sep 900
Harris Riverview 4* 9,060 N/A 3,070 N/A 1 Jul - 31 Aug 930
17 - 22 Aug 1,120
Mercure Resort Sanur 4* 10,180 N/A 3,680 N/A 15 Jul - 15 Sep 1,040
Puri Saron Seminyak 4* 8,690 N/A 2,860 N/A 1 Jul - 15 Sep 560
Mercure Kuta Bali 4* 11,880 N/A 4,620 N/A 1 Jun - 30 Sep 930
Ramayana Resort & Spa 4* 11,290 N/A 4,290 N/A 1 Jun - 16 Jul 1,300
17 - 22 Aug 1,490
Novotel Bali Benoa 4* 11,880 N/A 4,620 N/A 15 Jul - 15 Sep 1,680
Novotel Bali Nusa Dua 4* 12,550 N/A 4,990 N/A 15 Jul - 15 Sep 1,300
The Best Western 4* 8,690 N/A 2,860 N/A 15 Jun - 15 Sep 930
Bali Kuta Resort (BKR) 4* 9,060 N/A 3,070 N/A 1 Jul - 31 Aug 750
Sanur Paradise 4* 9,140 4,370 3,110 4,130 1 Jul - 31 Aug 750
Bali Dynasty 4*  11,290 N/A 4,290 N/A 1 Jun - 31 Aug 750
Bali Desa 4* 12,400 N/A 4,900 N/A 1 Jul - 31 Aug 1,300
Mercure Bali Harvesland kuta 4* 8,770 N/A 2,900 N/A 1 Jun - 31 Jul 450
Rama Beach Resort & Villas 4* 9,800 N/A 3,480 N/A 1 Jul - 15 Sep 1,300
Swiss Belhotel bay view 4* 8,770 N/A 2,900 N/A 1 Jun - 31 Aug 900
The Royal Beach Seminyak Bali 5* 15,520 N/A 6,620 N/A 1 Jul - 30 Sep 1,340
Kuta Paradiso 5* 11,290 N/A 4,290 N/A 1 Jul - 31 Aug 1,120
Intercontinental 5* 18,120 N/A 8,050 N/A 1 Jul - 15 Sep 1,120
Grand Mirage Resort 5* 10,920 N/A 4,090 N/A 1 Jul - 30 Sep 750
1 Aug - 31 Aug 1,120
Ramada Resort Camakila 5* 10,920 5,340 4,090 5,720 16 Jun - 15 Sep 1,120
Ayana 5* 20,200 N/A 9,190 N/A 1 Jul - 30 Sep 1,680
Holiday Inn Baruna 5* 12,030 5,960 4,700 6,740 15 Jun - 15 Oct 930
Inna Grand Bali Beach 5* 9,060 4,350 3,070 4,090 1 Jul - 30 Aug 560
15 Jun - 31 Aug 190
Pullman Bali Legian Nirwana 5* 14,330 N/A 5,970 N/A 1 Jul - 30 Sep 1,300
Anantara Seminyak 5* 30,220 N/A 14,700 N/A 16 Jul - 15 Sep 3,900
Grand Hyatt Nusa Dua 5* 18,340 8,430 8,170 10,830 15 Jul - 15 Sep 1,300
Pat-Mase Villas Jimbaran  16,120 N/A 6,950 N/A 1 Jul - 31 Aug 930
SilQ Private Residence  25,400 N/A 12,050 N/A 20 Jul - 15 Sep 1,860
Parigata Resort & Villa 8,690 3,980 2,860 3,480 15 Jul - 15 Sep 560
Mayaloka 20,570 8,310 9,400 10,620 15 Jul - 15 Sep 1,120
C151 37,640 14,120 18,790 20,220 1 Jul - 31 Aug 1,860
1 Aug - 31 Aug 3,720
Le-Jardin Boutique Villas 29,480 11,770 14,300 16,340 1 Jul - 30 Sep 3,350
Amor Bali Villas & Spa Resort 17,230 N/A 7,560 N/A 15 Jul - 15 Sep 1,490
Villa Seminyak Estate & Spa  14,260 N/A 5,930 N/A 15 Jul - 31 Aug 1,120
Villa Jerami 0 0 0 0 15 Jul - 31 Aug 1,120
Grand Whiz 8,690 N/A 2,860 N/A 1 Jul - 31 Aug 750
Harris Sunset Road 8,690 N/A 2,860 N/A 15 Jun - 22 Aug 750
Villa Kayu Raja 19,080 8,310 8,580 10,620 1 Jul - 31 Aug 1,120
Mara River 15,000 6,950 6,330 8,380 15 Jun - 15 Sep 750
*ช่วงเทศกาลลีบาลัน 19 - 20 สิงหาคม บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 
อัตราค่าบริการรวม
บาหลี ทัวร์ค่าโรงแรมที่พักที่บาหลี รวมอาหารทุกมื้อตามรายการ
บาหลี ทัวร์รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม และค่าพาหนะการเดินทางตามรายการทัวร์ที่ระบุ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
บาหลี ทัวร์ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ-เดนปาซาร์-กรุงเทพ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยของสายการบิน
บาหลี ทัวร์ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในรายการ
บาหลี ทัวร์ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการจอง
บาหลี ทัวร์ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย กรณีเดินทางท่านเดียว กรุณาตรวจสอบราคา กับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
บาหลี ทัวร์กรุณาชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี
บาหลี ทัวร์หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 7 วันทำการ จะเสียค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 
หมายเหตุ
บาหลี ทัวร์อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
บาหลี ทัวร์หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
บาหลี ทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
บาหลี ทัวร์ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
บาหลี ทัวร์หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
บาหลี ทัวร์ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 
 
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com
 

ข้อมูล แพคเกจทัวร์บาหลี ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวรบาหลี รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageTourBali.com

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageTourBali.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 184 9129   Fax: 02 184 9126   Email: info@packagetourbali.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2013 PackageTourBali.com