แพ็คเกจทัวร์บาหลีดอทคอม | ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ

แพคเกจทัวร์บาหลี โลโก้
ทัวร์บาหลี โทร
 
 
 
 
 
 
 

อุรุวาตู คินตามณี อูบุด จิมบาลัน เทือกเขาเบดูกัล วิหารทานาล็อท

เลือกสายการบินได้ เดินทางด้วยตนเอง

ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ (D)
เช้า
ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก
เวลาในการออกเดินทางขึ้นกับสายการบินที่ผู้เดินทางเลือกใช้บริการ โดยระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้
   
สายการบินแอร์เอเชีย FD-3677 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 06.15 น. เดินทางถึงเวลา 11.30 น.
สายการบินไทย TG-431  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 08.50 น. เดินทางถึงเวลา 14.15 น.
สายการบินการูด้า GA-867  กรุงเทพฯ – จาการ์ตา  เวลาออกเดินทาง 14.10 น. เดินทางถึงเวลา 17.35 น.
GA-418  จาการ์ตา – เดนปาซาร์ เวลาออกเดินทาง 20.30 น. เดินทางถึงเวลา 23.15 น.
   
  ผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลีที่มีพื้นที่เพียง 5,632 ตารางกิโลเมตร มีความยาวเพียง 55 ไมล์ (90 กิโลเมตร) จากแกนเหนือถึงใต้ และกว้างน้อยกว่า 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) จากตะวันออกถึงตะวันตก มีชายหาดที่งดงามมากมาย รวมทั้งมีความสมบูรณ์ทางด้านท้องทะเลไม่แพ้เกาะอื่นๆ นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ GWK (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) ชมการแสดงพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก

 
วันที่สองของการเดินทาง คินตามณี-อูบุด-จิมบาลัน (B/L/D)
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟคินตามานี หุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
ี้
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูบุด เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติในบรรยากาศนาขั้นบันไดที่เขียวขจี เมืองอูบุดตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะ สองข้างทางที่ผ่านเต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง อูบุดมีร้านอาหารและที่พัก รวมทั้งโบราณสถานและวัดจำนวนมาก (ไม่รวมค่าเข้าชมระบำบารอง)
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล ท่านกลางบรรยากาศอันแสน โรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก
 
วันที่สามของการเดินทาง เทือกเขาเบดูกัล-วิหารทานาล็อท (B/L/D)
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เทือกเขาเบดูกัล
ี้
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารทานาล็อท หรือดินแดนในทะเล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายในถ้ำใกล้วิหารเป็นจุดชมวิวที่งดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์อัสดง และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังของไทย ดอกแก้วการะบุหนิง
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก
 
วันที่สี่ของการเดินทาง เดนปาซาร์-กรุงเทพฯ (B)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเดนปาซาร์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบินเดนปาซาร์ขากลับกรุงเทพฯ จำนวน 150,000 IDR (ประมาณ USD 17 ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน)
   
สายการบินแอร์เอเชีย FD-3678 เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 12.00 น. เดินทางถึงเวลา 15.20 น.
สายการบินไทย TG-432  เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 16.10 น. เดินทางถึงเวลา 19.25 น.
สายการบินการูด้า GA-403  เดนปาซาร์ – จาการ์ตา เวลาออกเดินทาง 07.25 น. เดินทางถึงเวลา 08.10 น.
GA-866  จาการ์ตา  – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 09.45 น. เดินทางถึงเวลา 13.10 น.
  ผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
HOTEL
3 NIGHTS PACKAGES PER PERSON
EXTRA NIGHT PER PERSON PER NIGHT
SUPPLEMENT HIGH SEASON
TWN
TRP
SGL
CWB
CNB
TWN
TRP
SGL
CWB
CNB
PER ROOM PER NIGHT
The Yani 2* 5,710 5,610 5,710 4,850 3,430 1,580 1,580 1,960 1,340 950 1 Jul - 31 Aug 290
16 - 25 Aug 810
Kusuma Resort  2* 6,980 6,880 6,980 5,930 4,190 2,420 2,420 3,230 2,060 1,460 1 Jul - 30 Sep 610
The Losari 3* 6,740 6,640 6,740 5,730 4,050 2,260 2,260 2,990 1,920 1,360 15 Jun - 25 Aug 610
26 Aug - 4 Sep 1,210
Puri Dewa Bharata 3*     7,340 7,240 7,340 6,240 4,410 2,670 2,670 3,590 2,270 1,600 1 Jul - 10 Aug 410
11 - 26 Aug 1,010
Adhi Jaya 3* 8,490 8,390 8,490 7,220 5,100 3,430 3,430 4,740 2,920 2,060 1 Jul - 31 Aug 810
All Seasons Denpasar Bali 3* 6,680 6,580 6,680 5,680 4,010 2,220 2,220 2,930 1,890 1,340 15 Jun - 31 Jul 570
Kuta Lagoon Resort 3* 7,520 7,420 7,520 6,400 4,520 2,790 2,790 3,770 2,370 1,670 15 Jun - 19 Jul 610
16 - 26 Aug 810
Aston Inn Tuban 3* 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 15 Jun - 15 Jul 810
17 - 23 Aug 1,420
Matahari Bungalow 3* 6,250 6,150 6,250 5,320 3,750 1,940 1,940 2,500 1,650 1,170 1 Jul - 31 Aug 210
Legian Paradiso 3* 7,280 7,180 7,280 6,190 4,370 2,630 2,630 3,530 2,230 1,580 15 - 31 Aug 1,010
Puri Maharani 3* 6,980 6,880 6,980 5,930 4,190 2,420 2,420 3,230 2,060 1,460 1 Jul - 31 Aug 410
J'Boutique 3* 7,280 7,180 7,280 6,190 4,370 2,630 2,630 3,530 2,230 1,580 15 Jun - 15 Sep 810
The Vira Bali 3* 8,790 8,690 8,790 7,480 5,280 3,630 3,630 5,040 3,090 2,180 15 Jun - 30 Sep 1,010
17 Aug - 25 Aug 1,420
The Oasis Kuta 3* 7,040 N/A 7,040 5,990 4,230 2,460 N/A 3,290 N/A 1,480 1 Jul - 31 Aug 610
Wina Holiday Villa 3* 7,890 7,790 7,890 6,710 4,730 3,030 3,030 4,140 2,580 1,820 1 Jun - 31 Aug 810
16 - 25 Aug 1,620
Nathan Hotel 3* 6,560 N/A 6,560 N/A 3,940 2,140 N/A 2,810 N/A 1,290 15 Jun - 15 Jul 610
15 Aug - 23 Aug 1,420
Kuta Station 3* 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 1 Jul - 31 Aug 810
Champlung Mas Hotel Legian 3* 6,860 N/A 6,860 5,830 4,120 2,340 N/A 3,110 N/A 1,410 1 Jul - 30 Sep 610
All Seasons Bali Legian 3* 8,190 8,090 8,190 6,960 4,920 3,230 3,230 4,440 2,750 1,940 15 Jun - 30 Sep 1,210
 Grand Kuta 3* 8,010 N/A 8,010 6,810 4,810 3,110 N/A 4,260 N/A 1,870 15 Jun - 15 Sep 730
Best Western Kuta Beach 3* 7,770 N/A 7,770 6,600 4,660 2,950 N/A 4,020 N/A 1,770 1 Jul - 31 Aug 810
Outriger 4* 12,730 12,630 12,730 10,820 7,640 6,250 6,250 8,980 5,320 3,750 1 Jul - 15 Oct 610
Hard Rock Hotel 4* 11,520 11,420 11,520 9,790 6,910 5,450 5,450 7,770 4,630 3,270 1 Jun - 31 Jul 1,010
16 - 22 Aug 4,640
Aston Kuta Hotel & Residence 4* 8,790 8,690 8,790 7,480 5,280 3,630 3,630 5,040 3,090 2,180 15 Jun - 15 Sep 810
16 - 20 Sep 970
Harris Riverview 4* 7,890 N/A 7,890 6,710 4,730 3,030 N/A 4,140 N/A 1,820 1 Jul - 31 Aug 1,010
17 - 22 Aug 1,210
Mercure Resort Sanur 4* 8,790 N/A 8,790 7,480 5,280 3,630 N/A 5,040 N/A 2,180 15 Jul - 15 Sep 1,130
Puri Saron Seminyak 4* 7,590 N/A 7,590 6,450 4,550 2,830 N/A 3,840 N/A 1,700 1 Jul - 15 Sep 610
Mercure Kuta Bali 4* 10,190 10,090 10,190 8,660 6,110 4,560 4,560 6,440 3,880 2,740 1 Jun - 30 Sep 1,010
Ramayana Resort & Spa 4* 9,700 N/A 9,700 8,250 5,820 4,240 N/A 5,950 N/A 2,550 1 Jun - 16 Jul 1,420
17 - 22 Aug 1,620
Novotel Bali Benoa 4* 10,190 N/A 10,190 8,660 6,110 4,560 N/A 6,440 N/A 2,740 15 Jul - 15 Sep 1,820
Novotel Bali Nusa Dua 4* 10,730 10,630 10,730 9,120 6,440 4,920 4,920 6,980 4,190 2,960 15 Jul - 15 Sep 1,420
The Best Western 4* 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 15 Jun - 15 Sep 1,010
Bali Kuta Resort (BKR) 4* 7,890 N/A 7,890 6,710 4,730 3,030 N/A 4,140 2,580 1,820 1 Jul - 31 Aug 810
Sanur Paradise 4* 7,950 7,850 7,950 6,760 4,770 3,070 3,070 4,200 2,610 1,840 1 Jul - 31 Aug 810
Bali Dynasty 4* 9,700 9,600 9,700 8,250 5,820 4,240 4,240 5,950 3,600 2,550 1 Jun - 31 Aug 810
Bali Desa 4* 10,610 N/A 10,610 N/A 6,370 4,840 N/A 6,860 N/A 2,910 1 Jul - 31 Aug 1,420
Mercure Bali Harvesland kuta 4* 7,650 N/A 7,650 N/A 4,590 2,870 N/A 3,900 N/A 1,720 1 Jun - 31 Jul 490
Rama Beach Resort & Villas 4* 8,490 N/A 8,490 N/A 5,100 3,430 N/A 4,740 N/A 2,060 1 Jul - 15 Sep 1,420
Swiss Belhotel bay view 4* 7,650 N/A 7,650 N/A 4,590 2,870 N/A 3,900 N/A 1,720 1 Jun - 31 Aug 970
The Royal Beach Seminyak Bali 5* 13,150 13,050 13,150 11,180 7,890 6,540 6,540 9,400 5,560 3,920 1 Jul - 30 Sep 1,460
Kuta Paradiso 5* 9,700 N/A 9,700 N/A 5,820 4,240 N/A 5,950 N/A 2,550 1 Jul - 31 Aug 1,210
Intercontinental 5* 15,270 N/A 15,270 N/A 9,160 7,950 N/A 11,520 N/A 4,770 1 Jul - 15 Sep 1,210
Grand Mirage Resort 5* 9,400 N/A 9,400 7,990 5,640 4,040 N/A 5,650 N/A 2,420 1 Jul - 30 Sep 810
1 Aug - 31 Aug 1,210
Ramada Resort Camakila 5* 9,400 9,300 9,400 7,990 5,640 4,040 4,040 5,650 3,430 2,420 16 Jun - 15 Sep 1,210
Ayana 5* 16,960 16,860 16,960 14,420 10,180 9,080 9,080 13,210 7,720 5,450 1 Jul - 30 Sep 1,820
Holiday Inn Baruna 5* 10,310 10,210 10,310 8,760 6,190 4,640 4,640 6,560 3,950 2,790 15 Jun - 15 Oct 1,010
Inna Grand Bali Beach 5* 7,890 7,790 7,890 6,710 4,730 3,030 3,030 4,140 2,580 1,820 1 Jul - 30 Aug 610
15 Jun - 31 Aug 210
Pullman Bali Legian Nirwana 5* 12,180 N/A 12,180 N/A 7,310 5,890 N/A 8,430 N/A 3,540 1 Jul - 30 Sep 1,420
Anantara Seminyak 5* 25,120 N/A 25,120 N/A 15,080 14,520 N/A 21,370 N/A 8,710 16 Jul - 15 Sep 4,240
Grand Hyatt Nusa Dua 5* 15,450 15,350 15,450 13,130 9,270 8,070 8,070 11,700 6,860 4,840 15 Jul - 15 Sep 1,420
Pat-Mase Villas Jimbaran 13,630 N/A 13,630 N/A 8,180 6,860 N/A 9,880 N/A 4,120 1 Jul - 31 Aug 1,010
SilQ Private Residence 21,190 N/A 21,190 N/A 12,720 11,900 N/A 17,440 N/A 7,140 20 Jul - 15 Sep 2,020
Parigata Resort & Villa 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 15 Jul - 15 Sep 610
Mayaloka 17,260 17,160 17,260 14,670 10,360 9,280 9,280 13,510 7,890 5,570 15 Jul - 15 Sep 1,210
C151 31,170 31,070 31,170 26,500 18,710 18,550 18,550 27,420 15,770 11,130 1 Jul - 31 Aug 2,020
1 Aug - 31 Aug 4,040
Le-Jardin Boutique Villas 24,520 24,420 24,520 20,840 14,710 14,120 14,120 20,770 12,000 8,470 1 Jul - 30 Sep 3,630
Amor Bali Villas & Spa Resort 14,540 N/A 14,540 N/A 8,730 7,460 N/A 10,790 N/A 4,480 15 Jul - 15 Sep 1,620
Villa Seminyak Estate & Spa 12,120 N/A 12,120 N/A 7,270 5,850 N/A 8,370 N/A 3,510 15 Jul - 31 Aug 1,210
Villa Jerami 18,170 18,070 18,170 15,440 10,900 9,880 9,880 14,420 8,400 5,930 15 Jul - 31 Aug 1,210
Grand Whiz 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 1 Jul - 31 Aug 810
Harris Sunset Road 7,590 7,490 7,590 6,450 4,550 2,830 2,830 3,840 2,400 1,700 15 Jun - 22 Aug 810
Villa Kayu Raja 16,050 15,950 16,050 13,650 9,630 8,470 8,470 12,300 7,200 5,090 1 Jul - 31 Aug 1,210
Mara River 12,730 12,630 12,730 10,820 7,640 6,250 6,250 8,980 5,320 3,750 15 Jun - 15 Sep 810
*ช่วงเทศกาลลีบาลัน 19 - 20 สิงหาคม บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 
อัตราค่าบริการรวม
บาหลี ทัวร์ค่าโรงแรมที่พักที่บาหลี รวมอาหารทุกมื้อตามรายการ
บาหลี ทัวร์รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม และค่าพาหนะการเดินทางตามรายการทัวร์ที่ระบุ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
บาหลี ทัวร์ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ-เดนปาซาร์-กรุงเทพ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยของสายการบิน
บาหลี ทัวร์ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในรายการ
บาหลี ทัวร์ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการจอง
บาหลี ทัวร์ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย กรณีเดินทางท่านเดียว กรุณาตรวจสอบราคา กับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
บาหลี ทัวร์กรุณาชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี
บาหลี ทัวร์หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 7 วันทำการ จะเสียค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 
หมายเหตุ
บาหลี ทัวร์อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
บาหลี ทัวร์หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
บาหลี ทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
บาหลี ทัวร์ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
บาหลี ทัวร์หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
บาหลี ทัวร์ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
บาหลี ทัวร์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com
 

ข้อมูล แพคเกจทัวร์บาหลี ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวรบาหลี รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageTourBali.com

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageTourBali.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 184 9129   Fax: 02 184 9126   Email: info@packagetourbali.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2013 PackageTourBali.com